مدیر در نقش کوچ

مدیر در نقش کوچ

ویژگی های رهبری خود را توسعه دهید

قبلاً در مورد مدیر در نقش کوچ برای این آموزش که برای رهبران و مدیران در نظر گرفته شده صحبت می کردیم. امروز ما از "رهبر طبیعی" صحبت می کنیم، زیرا بهتر با آنچه که این آموزش اجازه می دهد در شرکت کننده ایجاد شود، مطابقت دارد. بیش از صلاحیت های کوچینگ، این پاسچر است که مهارت های نرم را توسعه می دهد. بدانید که چگونه به خود گوش دهید برای گوش دادن و شنیده شدن. و این پاسچر ستونی از هوش جمعی است، و چگونه می توان "قدرت را برای" بیش از "قدرت بر" در روابط با دیگران ایجاد کرد. عملکرد و سلامتی و خوشی را در محل کار با ایجاد یک سبک مدیریتی قاطع تر تنظیم کنید و به مدیران و کارمندان این امکان را بدهید که احترام بیشتری در ارتباطات بین فردی خود داشته باشند.

اهداف آموزش

داشتن تأثیر بسزایی در مدیریت تغییر با ادغام صلاحیت های کوچ در مدیر، با ایجاد شرایط برای همکاری بهتر در تیم ها.

توسعه رهبری تیم های خود در پروژه های پیچیده از طریق بهبود صلاحیت های گوش کردن فعال، توسعه حضور با دیگران، ایجاد یک زبان مشترک بین تیم های شما.

چالش توسعه یک هوش جمعی هماهنگ است، یعنی با اعضای خود و محیط آن هماهنگ باشید ، بدون این که با ماهیت خود بازی کنید.

نکات برجسته آموزش

 • ادغام صلاحیت ها و مهارت های نرم کوچ در مدیریت.
 • درک جنبه های مختلف عملکردهای مدیر و کوچ.
 • بهینه سازی پتانسیل خود ، به دست آوردن چابکی و کارایی.
 • ایجاد یک محیط تحریک کننده برای همکاری بهتر و توسعه پتانسیل کارمندان.
 • تبدیل شکافهای نسلی و فرهنگی به منابع.
 • تشویق استقلال و توانمندسازی.
 • طراحی اقدامات جدید.

مزایای آموزش

 • روش تدریس فعال.
 • جای زیاد برای تمرین و تجربه برای ادغام دانش.
 • تدریس حضوری یا مجازی.
 • تدریس قابل انعطاف با توجه به شرایط و نیازهای سازمانها.
 • مدرسان کوچ حرفه ای دارای مجوز ICF و حرفه کوچینگ را انجام می دهند.

برنامه آموزشی

 • ادغام صلاحیت های کوچ در مدیریت خود.
 • درک دو "کلاه" کوچ و مدیر.
 • بهینه سازی پتانسیل رهبر قاطع با توسعه صلاحیت های گوش کردن و کیفیت های ارتباطی خود.
 • توسعه چارچوبی برای ارتقا همکاری.
 • رابطه با کارمند، چگونگی ایجاد جو اعتماد و احترام.
 • توسعه صلاحیت های پرسشگری.
 • تسهیل یادگیری و موفقیت.

دوره و برنامه های آموزش

برنامه متناسب برای سازمان شما.
۳ تا ۱۰ روز.
تدریس متناسب با توجه به صلاحیت های موجود و نیازهای خاص سازمانها.
مخاطبین : روسا - مدیران – مدرسان – منابع انسانی - مدیر آموزش سازمان.
روند تدریس : یک آموزش عالی و عملی ، مبتنی بر تمرین و آزمایش.
فرم آموزش فرم آموزش: خارجی یا داخلی.