نمونه  فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی :

سمت : 

دوره : 

شرکت : 

ابراهیم فرهادی

سرپرست مارکتینگ, توسعه دهنده

نام و نام خانوادگی :

سمت : 

دوره : 

شرکت : 

 

سمیه صابری

مدیر عامل, بنیانگذار

نام و نام خانوادگی :

سمت : 

دوره : 

شرکت : 

 

فرهاد سمیعی

سرپرست طراحان, ایرنسل

نام و نام خانوادگی :

سمت : 

دوره : 

شرکت : 

ابراهیم فرهادی

سرپرست مارکتینگ, توسعه دهنده

نام و نام خانوادگی :

سمت : 

دوره : 

شرکت : 

 

سمیه صابری

مدیر عامل, بنیانگذار

نام و نام خانوادگی :

سمت : 

دوره : 

شرکت : 

 

فرهاد سمیعی

سرپرست طراحان, ایرنسل