ویژگی های رهبری خود را توسعه دهید

مدیر در نقش کوچ

قبل از این برای آموزش‌هایی که به رهبران و مدیران در این زمینه داده می‌شد، از کلمه “مدیر در نقش کوچ” صحبت می‌کردیم. امروزه ما از “رهبر طبیعی” صحبت می‌کنیم زیرا بیشتر با آنچه که این آموزش واقعاً در افراد ایجاد می‌کند، مطابقت دارد. بیش از صلاحیت‌های کوچینگ، این پاسچر کوچینگ است که مهارت‌های نرم را گسترش می‌دهد. پاسچر کوچینگ یعنی “بودن در حالت کوچ” و نه فقط داشتن مهارت‌های یک کوچ، که پایه‌ای از هوش جمعی است؛ چگونه در روابط با دیگران به عنوان رهبر می‌توانید بیشتر از “قدرت را برای دیگران” استفاده کنید تا “قدرت بر دیگران”. عملکرد، سلامتی و بهروزی در محل کار را با ایجاد یک سبک مدیریتی قاطع تر تنظیم کنید و به مدیران و کارمندان این امکان را بدهید که احترام بیشتری در ارتباطات بین فردی خود داشته باشند.

اهداف آموزش

تأثیر بیشتر در مدیریت تغییر، با ادغام صلاحیت‌های کوچ و صلاحیت‌های مدیریت و با ایجاد شرایط برای همکاری بهتر در تیم‌ها

توسعه رهبری تیم های خود در پروژه های پیچیده از طریق بهبود صلاحیت های گوش کردن فعال، توسعه حضور با دیگران، ایجاد یک زبان مشترک بین تیم های شما.

ایجاد یک هوش جمعی هماهنگ برای توسعه گروه به طوری که با اعضای تیم و محیط هماهنگ باشید بدون اینکه ماهیت مدیر بودن را تغییر دهید

نکات برجسته آموزش

ادغام صلاحیت ها و مهارت های نرم کوچ در مدیریت.

درک جنبه های مختلف عملکردهای مدیر و کوچ.

بهینه سازی پتانسیل خود، به دست آوردن چابکی و کارایی.

ایجاد یک محیط محرک کننده برای همکاری بهتر و توسعه پتانسیل کارمندان.

تبدیل شکافهای نسلی و فرهنگی به منابع.

تشویق استقلال و توانمندسازی.

طراحی اقدامات جدید.

مزایای آموزش

روش تدریس فعال.

مکانی برای تمرین و تجربه برای ادغام با دانش.

تدریس حضوری یا مجازی.

تدریس قابل انعطاف با توجه به شرایط و نیازهای سازمانها.

مدرسانی که کوچ حرفه ای دارای مجوز ICF هستند و به کوچینگ مشغولند.

 

 

برنامه آموزشی

ادغام صلاحیت های کوچ در مدیریت خود.

درک دو "کلاه" کوچ و مدیر.

بهینه سازی پتانسیل رهبر قاطع با توسعه صلاحیت های گوش کردن و کیفیت های ارتباطی خود.

توسعه چارچوبی برای ارتقا همکاری.

رابطه با کارمند، چگونگی ایجاد جو اعتماد و احترام.

توسعه صلاحیت های پرسشگری.

تسهیل یادگیری و موفقیت.

دوره و برنامه های آموزش

برنامه متناسب برای سازمان شما.

۲ تا ۴ روز.

تدریس متناسب با توجه به صلاحیت های موجود و نیازهای خاص سازمانها.

مخاطبین : روسا - مدیران – مدرسان – منابع انسانی - مدیر آموزش سازمان.

روند تدریس : یک آموزش عالی و عملی ، مبتنی بر تمرین و آزمایش.

فرم آموزش: خارجی یا داخلی.