کوچینگ مدیران

آیا شما در زمینه¬ی کوچ کردنِ کارمندان خود موفق هستید؟ در طی سال¬ها مطالعه و کار با شرکت¬ها در زمینه کوچینگ مدیران، ما مشاهده کردیم که بسیاری از مدیران می¬گویند “بله، موفقیم” در حالیکه واقعاً اینطور نیستند. حال این پرسش پیش می آید که پس چرا می¬گویند...