ده مورد از مهمترین نشانه ها برای ارجاع مراجع تان به روانشناس

فایل نشانه های ارجاع به روانشناس را از اینجا دانلود کنید. ده مورد از مهمترین نشانه ها برای ارجاع مراجع تان به روانشناس 1- مراجع شما به بیان توانایی پایین خود در حس کردن لذت می پردازد و یا مواردی را در خصوص افزایش میزان غم، ناامیدی و ناتوانی در خودش، برایتان بازگو می...